Гражданско право

  • Представителство и защита по заповедни производства, свързани с издаден изпълнителен лист срещу вас;
  • Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство, в качеството си на взискател или длъжник;
  • Изготвяне и консултации за извънсъдебни споразумения;
  • Образуване, водене и процесуално представителство пред съдилища и институции и правна защита пред всички съдебни инстанции– в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.

Консултации по гражданскоправни въпроси, наказателни и всички въпроси, свързани с услугите, които кантората предлага;

  • Изготвяне на договори, изготвяне на нотариални актове и подготвяне иизповядване на сделки с недвижими имоти, извършвана пред нотариус, пълномощни, удостоверения, нотариални покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
  • Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ