Вещно право

1/ При съсобственост на имота, образуване на дело за изкупуване на дял от съсбствен недвижим имот; съдебна или доброволна делба при прекратяване на съсобствеността на имота;

2/ Когато съсобствениците на вещи или имот не могат да постигнат доброволно използването и управлението на съсобствената вещ или имот-образуване на дело за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи.

3/ Защита на правото на собственост пред съда, когато страната няма или има нотариален акт, но някой нарушава правата й и не може да ползва спокойно имота си.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА ПОПИТАТЕ